سلول های بنیادی

گروه تحقیقاتی سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سلول های بنیادی - مقالات

SCG
سلول های بنیادی گروه تحقیقاتی سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تولید سلول های تولیدکننده انسولین

تولید میزان بالای سلول های تولیدکننده انسولین از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان

پیوند آلوژنیک جزایر پانکراسی کارآمد ترین روش برای درمان دیابت است . با این حال، کمبود این جزایر و نیاز بلند مدت به مهارکننده های سیستم ایمنی کاربرد آن را محدود می کند. به تازگی، درمان های مبتنی برجایگزینی سلول ها که منابع نامحدودی از سلول های β را تولید می کند برای غلبه براین محدودیت ها توسعه یافته اند. دراین مطالعه ما یک روش تمایزی ویژه برای تولید خوشه های شبه جزیره ای تولیدکننده انسولین را ازسلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان ( HBM -MSC) توصیف کردیم. این پروتکل گام به گام ویژه شامل القا تمایز hMSCs به آندودرم قطعی، آندودرم پانکراسی و سلول های غدد درون ریز پانکراس بود که sox17 ، foxa2 ، pdx1 ، ngn3 ، nkx2.2 ، انسولین، گلوکاگون ، سوماتواستاتین ، پلی پپتید پانکراسی و رونوشت های glut2 را به ترتیب بیان می کنند. علاوه براین، تجزیه و تحلیل ایمونوسیتوشیمی بیان پروتئین از ژنها ی فوق الذکررا تایید کرد. تست وسترن بلات تولید انسولین از پروانسولین را درسلولهای تمایزیافته نهایی مشخص کرد. در سلول های تولید کننده انسولین به دست آمده (IPCs ) ، ترشح انسولین و C- پپتید به صورت وابسته به گلوکز بود. ما روشی را برای تولید میزان بالای سلول های تولید کننده انسولین از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان در شرایط in vitro ابداع کردیم. این یافته نشان می دهد که سلول های تولید کننده انسولین فعال تولید شده توسط این روش می تواند به عنوان یک روش سلولی برای دیابت وابسته به انسولین استفاده شود.

منبع: بنیانموضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 23:47 | نویسنده : SCG |

engineering of the temporomandibular joint disc

مطالعه ای که توسطMaenpaaوهمکارانش درسال2010انجام شد به منظور مقایسه بین 2داربست ساختنی شامل : دیسک پلی لاکتیک2لایه زیستی قابل تجزیه(PLA)با یک پلیت غشایی پلی لاکتیک پوششی غیرجنینی(L/D)4/96و30/70بود.دیسک هایPLAدر ترکیب با سلولهای بنیادی بافت چربی برای مهندسی بافت دیسک های فیبرو کارتیلیجTMJخرگوش بصورتin- vitroامتحان شده بودند.مارکر هایپرتروفیک کلاژنXبه طور متوسط القا شده بود.رنگ آمیزی آلیشن بلو تجمع سولفات گلیکوز آمینوگلیکان ها رانشان داد.مقایسه سطحmRNAها آشکار ساخت که درجه تمایز سلولهای بنیادی چربی پایین تر ازآن بود که به سلولها وبافت های دیسکTMJتبدیل شود.

 

منبع: journal of the royal society INTERFACE


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: داربست ها , سلولهای بنیادی چربی

تاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 19:18 | نویسنده : یگانه آریان |

Inductive, Scaffold-Based, Regenerative Medicine Approach to Reconstruction of the Temporomandibular

مطالعه ای که توسطBrownوهمکارانش درسال2012انجام شد به منظور ساخت یک دستگاه متشکل ازماتریکس خارج سلولی به عنوان یک الگوی القاییin-vivoبرای بازسازی دیسکTMJبعد از دیسکتومی.در این روش از یک داربستporcine-derived ECMبه شکل وسایزTMJاستفاده گردید.این دستگاه دریک مدل سگی که 2طرفه دیسکتومTMJشده بود امتحان گردید.یک طرف با یک داربست ماتریکس خارج سلولی وطرف دیگر (چپ) به عنوان کنترل خالی بود.بعد از6ماه فضای مفصلی باز شد وبافت های جدید تشکیل شده بودند.

 

منبع: journal of oral &maxillofacial surgery


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: مفصل گیجگاهی , فکی , داربست سلولی

تاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 19:15 | نویسنده : یگانه آریان |

TMJ: Stem cell biology and engineering toward clinical translation

مطالعه توسطThomasوهمکارانش درسال2012انجام شد،در این سمپوزیوم نه فقط جنبه های جدید مطالعه بیولوژی استخوان ودرمان آنرا که قبلا مطالعه شده بود فراهم می کرد ، بلکه ازTMJبه عنوان یک مدل برای مطالعه دیگر ساختارها وبیماریهای کرانیوفاسیال استفاده می شد.دراین مقاله شرح داده شد که اخیراstem/progenitor cellsتعیین هویت شده با منشایی از نورال کرست در دیسکTMJوکندیل در حال ایجاد هستند.در این روش stem/progenitor cellپذیرفته شده در محل قرار داده شدندو فاکتورهای سیستمیک وهورمونی موثر در هموئستاز در فرآیندهای مولتیپل(چند تایی) نیز به محیط اضافه گردیدند.

 

منبع: International & American Associations for Dental Research


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: مفصلTMJ , سلولهای بنیادی , بیماریهای کرانیوفاسیال

تاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 19:10 | نویسنده : یگانه آریان |

باسازی مفصل گیجگاهی-فکی با غشا’ آمنیوتیک

مطالعه ای که توسطBauerوهمکارانش در سال2013انجام شد یکcase-reportاست.در این مطالعه از غشاء آمنیوتیک انسان با یک پیوند دنده ای-غضروفی به عنوان یک ماده بین موقعیتی در بازسازیTMJبرای اولین بار در انسان استفاده شده است.به خاطر نتیجه قابل قبول20ماهه بعد ازعمل جراحی به عنوان یک راه روشن برای پتانسیل ضد چسبندگی پایین غشاء آمنیوتیک است.

 

 

منبع:www.pubmed.com


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: غشا’ آمنیوتیک , مفصل گیجگاهی , فکی

تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳ | 8:15 | نویسنده : یگانه آریان |

درمان ضایعات مفصلی با مهندسی بافت

مطالعه ای که توسطKui-Luiوهمکارانش درسال2013انجام شد شرح می دهد که تخریب مندیبل از تومورها،تروما،اختلالات مادرزادی وانکیلوز ودلایل دیگر ناشی می شود.اما مهندسی بافت یک روش برای فائق آمدن بر این مشکل پیدا کرده است.یک کندیل مهندسی بافت شده از استخوان وغضروف گزارش شده بود. اما استحکام وشکل داربست های استفاده شده نتوانست نیازهای کلینیکی را برآورده کند.اسنخوان غضروفی آلوژن فریز شده سازگاری زیستی، جذب زیستی .ضد ژنتیک پایین وفراهم کننده ی مورفولوژی برای کندیل شبیه کندیل اصلی است.علاوه بر این داربست، داربست تیتانیومی داخلی متخلخل سه بعدی  نیز داربست مناسبی است.

 

منبع:

Journal of Medical Hypotheses and Ideas of elsevier


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: تخریب مفصل , مهندسی بافت

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۳ | 22:4 | نویسنده : یگانه آریان |

درمان بدشکلی های مفصل گیجگاهی-فکی با سلولهای بنیادی

مطالعه ای که توسطCheethamوهمکارانش در سال2013 انجام شد به منظور این بود که از فواید استفاده از یک داربست زیستی در مقایسه با  ECM(extra cellular matrix) به عنوان یک داربست القایی برای تولید(ترمیم)in-vivoدر بدشکلی های مفصل گیجگاهی فکی.مطالعات پایه ای قوی پیش بینی می کند که این قالب های القایی می تواند تولید یک دیسک غضروفی – همبندی داخلی را القا کند. در این مطالعه 2فرضیه تست خواهد شد: 1-تعیین اینکه آیا حجم مکانیکی کنترل شده یin-vitroوکاشتن با یک جمعیت سلولهای بنیادی دور عروقی چند قوه میتواند فرآیند ریمودلینگ ECM(extra cellular matrix)را به دست بیاورد. 2-پروسه ریمودلینگin-vivoبا5 ساختار ماتریکس خارج سلولی گزنوژنیک متفاوت : 1) a non-crosslinked ECM scaffold, 2) a chemically cross-linked ECM scaffold, 3) a non-crosslinked cell seeded ECM scaffold, 4) a non-crosslinked, mechanically conditioned ECM scaffold, and 5) a non-crosslinked, cell seeded and mechanically conditioned scaffold.

 

منبع: 2014 Cornell University College of Veterinary Medicine
Ithaca, New York


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: مفصل گیجگاهی , فکی , سلولهای بنیادی

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۳ | 21:59 | نویسنده : یگانه آریان |

Standardization and Safety of Alveolar Bone–derived Stem Cell Isolation

درمان های سلولی از سلولهای بنیادی مزانشیمی استفاده می کند که می تواند بر محدودیت درمان های سنتی برای بازسازی بافت های کرانیوفاسیالی پیروز شود.این مطالعه با دامنه وسیع یک روش استاندارد برای ایزولاسیون وتوسعه ی کلینیکی مغز استخوان آلوئولار مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی را کشف کرده است. در این مطالعه که توسطMasonوهمکارانش در دپارتمان پریودنتولوزی دانشگاه میشیگان آمریکا در16دسامبر2013 انجام شد،از103 مغز استخوان آلوئولار 45بیمار استفاده گردیدو با استفاده از آزمایش مارکر های سطحی که برایCD11,CD19,CD45منفی وبرایPD(تکثیر جمعیت سلولی>50) 35و30مثبت بودند.

 

منبع: JDR: journal of dental research


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: سلولهای بنیادی مزانشیمی , مغز استخوان , مهندسی بافت کرانیوفاسیال , سلول درمانی

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ | 22:51 | نویسنده : یگانه آریان |

Biodentine Induces Human Dental Pulp Stem Cell Differentiation through Mitogen-activated Protein Kin

عاج زیستی با یک فرمولاسیون سمان تری کلسیمی جدید به عنوان یک جایگزین فعال زیستی برای عاج معرفی شده است که می تواند به طور مستقیم در تماس با بافت پالپی باشد.هدف این مطالعه که توسطLuoوهمکارانش در۹ژانویه ۲۰۱۴ انجام شد، بررسی پاسخ سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان را به پروتئین کیناز فعال شده - میتوژن وفاکتور هسته ای کاپا وکلسیم/ کالمودولین وابسته به پروتئین کیناز۲ ومسیرهای سیگنالی که یک نقش تنظیمی در تمایز ادنتوبلاست ها القا شده با بیودنتین بازی می کنند، می باشد. و پس از به دست آمدن نتایج معلوم گردید که این بیودنتین به طور موثری فعالیت آلکالین فسفاتازی وتشکیل ندول های مینرالیزه را افزایش می دهد.

 

منبع: JOE: journal of endodontics


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: بیودنتین , سلولهای بنیادی پالپ

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ | 17:48 | نویسنده : یگانه آریان |

پولیپ پالپ دندان شامل سلول های بنیادی قابل مقایسه با پالپ سالم دندان است

پولیپ پالپ دندان شامل سلول های بنیادی قابل مقایسه با پالپ سالم دندان است


هدف:
مطالعات کمی بر روی جدا سازی سلولهای بنیادی از بافت های آسیب دیده دندان از نظر پاتولوژی صورت گرفته است. هدف ازاین مطالعه که توسط دکتر عطار وهمکارانش در ۱فوریه ۲۰۱۴انجام شد، بررسی امکان جداسازی سلول های بنیادی از پولیپ های پالپ ( پالپیت هیپرپالستیک مزمن) ، یک بافت تولید شده درپاسخ التهابی پیشرونده در دندان بود.

طراحی مطالعه :
بافت پولیپ پالپ به روش آنزیمی هضم و سلولهای منفرد جداسازی وکشت داده شدند. سلول های کشت شده تحت تمایز به سلولهای چربی ، استئوبلاست ها و همچنین آنالیز فلوسیتومتری برای مارکرهایی مانند: CD90 ، CD73 ، CD105 ، CD45 ، CD14 قرار گرفتند. علاوه براین ما ویژگی های دیگر (از جمله اثر کلنی زایی ، زمان دو برابر شدن و پانل آنتی ژن های سطح سلول ) این سلول ها را با سلول های بنیادی پالپ سالم دندان ( DPSCs) مقایسه کردیم.
نتایج:
سلول های جدا شده از پالپ پولیپ با موفقیت مورفولوژی دوکی شکل و تمایز به سلولهای چربی و سلولهای استئوبلاست را نشان دادند. بیان CD90 ، CD73 ، CD105 دراین سلول ها مثبت و بیان CD45 ، CD14 منفی بود. تعداد کلنی ها در میان 104 سلول مشتق از بافت پالپ نرمال نسبت به پولیپ پالپ ( 0.016 = P) بیشتربود، اما از آنجاییکه بافت پولیپ بزرگتر و حاوی سلول های بیشتری است ( 0.004 = P) ، تعداد کل سلول های بنیادی در نمونه بافت پولیپ بالاتر بود اما تفاوت معنی داری ( P = 0.073 نداشت .
نتیجه گیری :
سلولهای جدا شده از پولیپ پالپ حداقل معیارهای مورد نیاز برای تعریف MSC را دارا بوده، از این رو ، می توان نتیجه گرفت که پولیپ پالپ حاوی سلول های بنیادی است. اگر چه پولیپ های پالپ بافت های نادری دراعمال جراحی  روزانه هستند، اما در صورت حضور ، ممکن است به عنوان یک امکان غیر تهاجمی جدید برای به دست آوردن سلول های بنیادی از منابع بافت برای بیماران مبتلا بکار روند.

 

منبع :

J Clin Exp Dent. 2014 Feb 1;6(1):e53-9. doi: 10.4317/jced.51305. eCollection 2014.

Dental pulp polyps contain stem cells comparable to the normal dental pulps


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: پولیپ پالپ , سلولهای بنیادی مزانشیمی

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۳ | 18:56 | نویسنده : یگانه آریان |

سلول های بنیادی در خدمت ترمیم دندان و دندان پزشکان

دندانپزشکان به زودی خواهند توانست یک ریشه دندان طبیعی جدید با استفاده از سلول های بنیادی هر فرد، برای او بسازند. به تازگی یک گروه از محققان دندانپزشکی که در آن، دندانپزشکانی از سراسر دنیا همکاری داشته اند، موفق شدند با استفاده از سلول های بنیادی، ریشه دندان و الیاف نگه دارنده دندان را در استخوان بازسازی کنند. دستیابی به این تکنیک جدید، افق های روشنی را پیش روی بیمارانی که دوست دارند از ایمپلنت های دندانی استفاده کنند ولی استخوان کافی در فک خود برای حمایت این ایمپلنت ها ندارند،می گشاید...

استفاده از سلو های بنیادی برای بازسازی ریشه دندان در حال حاضر با موفقیت روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است و امید می رود در آینده ای نه چندان دور بتوان از این روش در مطب های دندانپزشکی و یا کلینیک های دندانپزشکی مدرن استفاده کرد. این محققان سلول های بنیادی مورد نیاز خود را از دندان های خارج شده از دهان افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله به دست آوردند و این سلو ل ها توانستند ریشه دندان و الیاف لثه ای کافی برای حمایت یک تاج مصنوعی که مثل یک روکش مصنوعی دندان عمل می کرد را فراهم کنند

در حقیقت این دندان جدید یک تاج از جنس مواد ترمیمی دندانپزشکی و ریشه و الیاف لثه ای طبیعی داشت که به وسیله سلول های بنیادی پیوندی به دهان فرد، ساخته شده است. محققان می گویند این دندان تقریبا مانند یک دندان طبیعی در دهان فرد عمل می کند و می تواند تمام عملکردهای طبیعی یک دندان را داشته باشد.


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۳ | 21:59 | نویسنده : یگانه آریان |

درمان بیماری های مزمن ریوی با استفاده از سلول های بنیادی

 

بیماری های مزمن ریوی نظیر فیبروز ریوی و سیستیک فیبروزیز یا بیماری های مزمن انسداد مجاری ریوی و آسم، علل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا می باشند که بار اقتصادی، اجتماعی و انسانی قابل توجهی را به همراه دارند. با نگاهی بر وضعیت ناامیدکننده عوامل درمانی در دسترس، دستیابی به رویکردهای درمانی که نه تنها به تخفیف علائم بیماری کمک می کنند بلکه بر دوره طبیعی بیماری مربوطه نیز تاثیر می گذارند، یک نیاز ضروری محسوب می شود. طب ترمیمی یک انتخاب نویدبخش با چندین کاربرد درمانی را برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن ریوی ارائه می دهد. با این وجود، علیرغم شور و شوق نسبی ناشی از داده های آزمایشگاهی، کاربرد سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی در سطح بالینی با موانعی نظیر نگرانی های ناشی از عدم آگاهی از سرنوشت سلول های بنیادی خارجی پیوند شده در ریه آسیب دیده و نیز مکانیسم های تنظیم کننده فعال سازی سلول های پروژنتیوری ساکن در ریه، روبرو می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات مهم حاصل از تحقیقات سطح پایلوت بر روی ایمن بودن روش های درمانی با سلول های بنیادی در درمان بیماری های مزمن ریه، نتایج امیدوارکننده ای را نشان دادند.  در این مقاله مروری به طور ویژه، وضعیت کنونی دانش کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های مزمن ریوی بررسی می گردد و موضوعات کارایی و ایمنی این روش مورد توجه قرار گرفته و چالش ها و چشم اندازهای آتی عنوان می گردند. در این مقاله مروری، ما در رابطه با آزمایشات بالینی چندمرکزی بزرگی که با هدف ارزیابی کارایی درمان با سلول های بنیادی راه اندازی شدند، بحث خواهیم کرد. ما پیشنهاد می کنیم که قبل از نتیجه گیری قطعی در مورد ایمن بودن این روش درمانی، از بیومارکرهایی که می توانند تغییرات بالینی جزئی و نامشهود فنوتیپ مولکولی بیماری را منعکس کنند، استفاده گردد.

http://bonyannews.ir


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ | 16:51 | نویسنده : SCG |

پیوند خون بند ناف در درمان آنمی

برای بیماران مبتلا به نارسایی ذاتی مغز استخوان (BMF) یا افرادی با BMF اکتسابی که درمان های سرکوب کننده سیستم ایمنی در آن ها موثر واقع نشد و افرادی که فاقد یک دهنده مناسب بودند، پیش آگهی و تشخیص بیماری ضعیف است. پیوند خون بند ناف، دسترسی و امکان پیوند سلول های بنیادی هماتوپوئیتیکی را در غیاب یک دهنده مناسب گسترده کرده است. یک مطالعه EBMT اخیر، انجام پذیر بودن این درمان را تایید کرد و بر نقش اساسی دوز TNC (>3.9 × 10(7)/kg TNC/kg)  بر روی پیوندهای انجام گرفته با استفاده از خون بند ناف به عنوان منبعی از سلول های بنیادی در درمان آنمی شدید تاکید دارد. هرچند، این روش هنوز در مراحل آزمایشگاهی است و بایستی از طریق آزمایشات بالینی در آینده ارزیابی گردد.

Cord blood transplantation in aplastic anemia.

Peffault de Latour R, Rocha V, Socié G.

Source

Bone Marrow Transplant Unit, Hôpital Saint Louis-APHP, Université Paris VII, Paris, France.

Abstract

For patients with inherited BM failure (BMF) or those with acquired BMF who fail immunosuppressive therapy and who lack a suitable alternative donor, the prognosis remains poor. Umbilical cord blood transplantation has extended the availability of hematopoietic stem cell transplantation in the absence of a suitable donor. A recent EBMT study confirmed the feasibility of this treatment and highlighted the fundamental role of the TNC dose (>3.9 × 10(7)/kg TNC/kg) on both engraftment and OS using cord blood as stem cell source in severe aplastic anemia. However, this procedure is still experimental and should be evaluated only through prospective clinical trials.Bone Marrow Transplantation advance online publication, 7 January 2013; doi:10.1038/bmt.2012.252.

 http://bonyannews.ir


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ | 19:37 | نویسنده : SCG |

افزایش بقا و تشکیل شبکه عصبی توسط پروژنیتورهای عصبی خون بند ناف انسانی در کشت های کلاژنی سه بعدی

استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف (CB) برای کاربردهای سلول درمانی در درمان بیماری های مختلف CNS پیشنهاد شده است. ما فرض کردیم که راهکارهای مهندسی بافت ممکن است کارایی این رویکردها را از طریق بهبود قدرت حیات طولانی مدت و عملکرد پروژنیتورهای عصبی مشتق از سلول های بنیادی ارتقا دهند. برای آزمایش این فرضیه، ما قابلیت بقا و تمایز پروژنیتورهای عصبی مشتق از CB انسانی (HUCBNP) را در سازه های کلاژنی سه بعدی بررسی کردیم. برخلاف شرایط کشت دو بعدی، سلول ها در کشت های سه بعدی برای مدت زمانی بیشتر از دو ماه بقا پیدا می یابند. تحت شرایط سه بعدی، HUCBNP دستخوش تمایز عصبی خودبه خودی قرار می گیرند که...


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ | 19:31 | نویسنده : SCG |

مقایسه وضعیت تمایزی و پرتوانی چهار نوع سلول بنیادی مزانشیمی بالغ

خصوصیات خودنوسازی و تمایز یک سلول بنیادی در کاربرد آن در طب ترمیمی بسیار حائز اهمیت هستند. توان تکثیر، پتانسیل تمایز و خصوصیات اپی ژنتیکی سلول های بنیادی منابع مختلف با هم تفاوت دارند.


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ | 19:28 | نویسنده : SCG |

اثربخشی پیوند موضعی سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف انسانی در بقای ناحیه flap پوست در مدل موشی

چکیده: ناحیه flap، بخشی از پوست است که دارای ذخیره خونی مختص خود می باشد و برای ترمیم عیوب پوستی شدید و زخم های عمیق در جراحی پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند، به طور معمول در این ناحیه به طور جزیی نکروز اتفاق می افتد. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BM MSCs) می توانند در بهبود بقای flap ایسکمی شده موثر باشند اما کاربرد بالینی آن ها به دلیل محدودیت منابع آن، محدود است. سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف انسان (HUCMS) در مقایسه با BM MSCs به آسانی و به تعداد زیاد قابل جداسازی هستند.


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ | 10:54 | نویسنده : SCG |

کشف اختلال ژنتیکی جدید مربوط به تعادل و شناخت

ینکلن آتاکسی مخچه، بخش مهمی از مغزرا که کنترل کننده حرکت و تعادل است، تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری با تغییر در ژن 'beta-III spectrin'، یک پروتئین موجود در مخچه ، ایجاد می شود.

کشف اختلال ژنتیکی جدید مربوط به تعادل و شناخت

 

 

 
به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، گروهی از اختلالات به نام آتاکسی می توانند سخن گفتن، تعادل و هماهنگی را مختل کنند که شدت های مختلفی دارد. دانشمندان دانشگاه آکسفورد و ادینبورگ یک عضو جدید این گروه از بیماری ها را شناسایی کرده اند که با لینکلن آتاکسی مرتبط است ، دلیل این نامگذاری این است که برای اولین بار در بستگان آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده شناسایی شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه در مجله PLOS Genetics منتشر شده است.

موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ | 18:38 | نویسنده : SCG |

نتایج بلند مدت پیوند سلول های بنیادی برای بیماری MS

چکیده:

هدف: گزارش نتایج بلند مدت یک مطالعه فاز I/II در یک مرکز واحد به منظور بررسی اثرات پیوند سلول های بنیادی خون ساز (HSCT) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروسیس (MS).

روش­ ها: نتایج بالینی و MRI مربوط به 35 بیمار با MS شدید که با تحت HSCT قرار گرفتند، پس از یک دوره پیگیری به طور متوسط 11 ساله (2 الی 15 سال) گزارش شدند.

نتایج: افزایش عمر بدون پیشرفت بیماری (PFS) برای بیمارانی با بیماری CNS فعال در طی 15 سال، 44 درصد و برای بیماران بدون آن، 10 درصد است. زمان متوسط پیشرفت بیماری برای این دو دسته بیمار، 11 و 2 سال بود. بهبود بیماری بر اساس مقیاس وضعیت شدت ناتوانی (EDSS) در 16 مورد مشاهده شد که به طور متوسط به مدت 2 سال دوام داشت. در 9 مورد از این بیماران، میزان EDSS به بالاتر از سطح پایه پیشرفت نکرد. دو مورد از بیماران در اثر شرایط پیچیده مرتبط با پیوند بعد از 2 ماه و 5/2 سال فوت کردند. ضایعات افزایش یافته توسط گادولینیوم به طور قابل توجهی کاهش یافتند اما به طور پایا و به میزان حداکثر پس از HSCT تقلیل یافت.


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ | 10:9 | نویسنده : SCG |

جمع آوری، پردازش و ذخیره کردن سلول های بنیادی خون بند ناف جهت پیوند و طب ترمیمی

چکیده:

جمع آوری و ذخیره سازی خون بند ناف می تواند منبع نامحدودی از دهنده های سلول های بنیادی با نژادهای متنوع را فراهم آورد. این منبع می تواند به جای سلول های بنیادی خون محیطی یا مغز استخوان برای پیوندهای سیستم خونی و نیز کاربردهای مختلفی در طب ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، ما به مرور آخرین پیشرفت ها در ذخیره سازی خون بند ناف می پردازیم. بیش از سیصد هزار نمونه در آزمایشگاه ما با استفاده از متدولوژی AXP یا Ficoll ذخیره سازی شدند. پردازشی با کارایی 95 الی 99 درصد بر روی نمونه ها انجام گرفت. نمونه های پردازش شده می توانند......
موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ | 16:12 | نویسنده : SCG |

سلول درمانی برای بیماری ایسکمی مزمن قلبی: یک دیدگاه بالینی

چکیده:

در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی، هدف سلول درمانی بهبود تزریق وریدی سلول ها و عملکرد عضله آسیب دیده قلبی می باشد. در این مقاله مرری، ما مقالاتی را انتخاب کردیم که یافته هایی از مطالعات بالینی مهم در مورد درمان بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی به روش سلول درمانی با سلول های بنیادی قلبی-عروقی را گزارش کرده بودند. به دلیل وضعیت کنونی پیشرفت بررسی های بالینی در این حوزه، تمامی مطالعات مرتبط انتخاب شدند. آزمایشات بالینی اولیه نشان داده اند که روش های درمانی با سلول های بالغ ایمن هستند و ممکن است بتوانند کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی بیماران مبتلا به ایسکمی میوکاردیال را بهبود بخشند.
موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ | 16:8 | نویسنده : SCG |

سلول درمانی برای neuromyelitis optica با سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان

چکیده:

پیوند سلول های بنیادی، یکی از درمان های پرامید برای بیماری neuromyelitis optica (NMO) می باشد. در میان انواع سلول های بنیادی، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف (hUC-MSCs) دارای فواید بسیاری هستند.
موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 13:29 | نویسنده : SCG |

پیوند سلول های بنیادی خون ساز برای بیماری اسکلروسیس سیستمیک

چکیده:

هدف این مقاله مروری:

بیماری اسکلروسیس سیستمیک (SSc)، یکی از بیماری های خودایمنی شدید است که تشخیص آن ضعیف و پاسخ ضعیفی به روش درمانی سرکوب سیستم ایمنی می دهد. مرگ و میر ناشی از بیماری های منتشر شده شدید که اندام های داخلی را درگیر می کنند، در حال افزایش است. پیوند هماتوپوئیتیکی اتولوگ (HSCT) در دهه اخیر به عنوان یک روش درمانی تغییر دهنده بیماری امیدوارکننده مطرح شده است.


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 13:25 | نویسنده : SCG |
ایمیل جدید گروه سلول های بنیادی
کارگاه بهار 94
...کنگره...
مدرسه تابستانی پژوهشکده رویان
دانلود کتاب
جراحی لگن با استفاده از ایمپلنت های پرینت شده سه بعدی و سلول های بنیادی
استفاده درمانی موفقیت آمیز از سلول های بنیادی پرتوان در میمون ها
استفاده از سلول های بنیادی فرد بیمار برای ساخت ساختار قلبی on chip
بخش دوم: ویژگی های منحصر به فرد سلول های بنیادی
سکته مغزی با استفاده از سلولهای بنیادی درمان مي شود
دندان لق شده کودکان، یکی از منابع سلول های بنیادی است
احتیاط در مطالعات بالینی سلول های بنیادی برای بیماران مبتلا به حمله قلبی
دانلود کتاب
مطالعه سلول های بنیادی در سمندرها و درمان آسیب قلبی
ترمیم عضله قلبی آسیب دیده به وسیله سلول های بنیادی در پریمات ها
سلول های بنیادی مشتق از دندان می توانند سلول های شبه مغزی بسازند
بخش اول: سلول بنیادی چیست و چرا مهم است؟
شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی برای درمان دیابت
معرفی کتاب
تولید سلول های تولیدکننده انسولین
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.